“สานอดีต-ปัจจุบัน ก้าวทันอนาคต”
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 00

  Days

 • 00

  Hours

 • 00

  Minutes

 • 00

  Seconds

รายละเอียดการประชุมวิชาการ
About Image 1

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม (สพช.) จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 17 ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน

วันประชุมวิชาการ

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน พ.ศ. 2567

เปิดรับบทความวิจัย (Full Paper)

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567

แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันประชุมวิชาการ

ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เผยแพร่ Proceedings รูปแบบออนไลน์

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้นำเสนอ

บุคคลทั่วไป

ค่าลงทะเบียน

2,000

นิสิต นักศึกษา

ค่าลงทะเบียน

1,500
Keynote Speakers

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (ธัชชา) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

หัวข้อ “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ในกระแสท้าทายของสังคมดิจิทัล พินิจปัญหา และระดมแนวทางเสนอแนะ เพื่อยกระดับวิถีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

HOSTED BY

Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand